TÉLÉCHARGER BAIBOLY PDF


Pour consulter le contenu de la bible, il suffit d'accéder à l'onglet «Baiboly», de choisir le livre, Baiboly & Fihirana Protestanta est à télécharger gratuitement. Jul 22, x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue fois. Taille du Ny Baiboly - (Tenin'Andriamanitra).pdf (PDF, Mo). A la fois distractif qu'éducatif mlgsofte® fanorona implémente le jeu de stratégie malagasy "fanorona" dans son autosec4u.info jouant à deux ce n'est pas en prenant.

Nom: BAIBOLY PDF
Format: Fichier D’archive
Version: Dernière
Licence: Usage Personnel Seulement
Système d’exploitation: MacOS. iOS. Windows XP/7/10. Android.
Taille: 58.49 Megabytes

Ce document au format PDF 1. La présente page de téléchargement du fichier a été vue fois. Taille du document: Fichiers publics: Ny Baiboly - Tenin'Andriamanitra. Ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano.

Milahatra ny boky sy toko ato ka hahita haingana ny andinin-teny tadiavinao ao amin'ny Baiboly ianao. Marina sy mora vakina ny Fandikan-tenin'ny Tontolo. 4 déc. Lyriques Evangeliques Malagasy Musique pub gdf suez Telecharger baiboly pdf baiboly pdf baiboly malagasy pdf baiboly sy fihirana pdf. autosec4u.info · autosec4u.info autosec4u.info

Angamba folo no ho hita ao. Tsy mba handringana Aho noho ny folo. Chapitre 19 1 [Ny nandravan'Andriamanitra an'i Sodoma sy Gomora, sy ny namonjeny an'i Lota] Dia nankany Sodoma ilay anjely roa nony hariva, raha Lota nipetraka teo am-bavahadin'i Sodoma; ary raha nahita azy Lota, dia nitsangana mba hitsena azy izy ka niankohoka tamin'ny tany. Mba mivilia ianareo, tompoko, ho ato an-tranon'ny mpanomponareo, ka mandria anio alina, ary sasao ny tongotrareo, ary hifoha maraina koa ianareo, dia handeha amin'izay lalan-kalehanareo.

Fa hoy izy roa lahy: Tsia; fa hitoetra eto an-kianja ihany izahay anio alina. Aiza ireo lehilahy vao tonga tato aminao izao alina izao?

Mialà eto ianao. Dia hoy izy ireo indray: Dia nanosika mafy an-dralehilahy izy ireo, dia an'i Lota, ka nisesika hamaky ny varavarana. Mbola manana ato koa va ianao?

Miaingà, miala amin'ity tanàna ity; fa horavan'i Jehovah ity tanàna ity. Fa nataon'ny vinantony ho tahaka ny mpanao vazivazy izy. Miaingà, ento ny vadinao sy ny zanakao roa vavy izay eto, fandrao mba haringana ianao noho ny heloky ny tanàna. Mandosira hamonjy ny ainao; aza miherika ianao, na mijanona eny amin'ny tany lemaka rehetra; mandosira any an-tendrombohitra, fandrao haringana ianao. Aza an'izany, Tompo ô!

Indro, efa nekeko koa ianao tamin'izany zavatra izany, ka tsy horavako io vohitra nolazainao io. Izany no nanaovana ny anaran'ny tanàna hoe Zoara.

Efa antitra izao raintsika, ary tsy misy lehilahy ambonin'ny tany hanambady antsika araka ny fanaon'ny tany rehetra; 32 andeha hampisotrointsika divay ny raintsika dia handry aminy isika hananantsika fara avy amin'ny raintsika. Anabaviko izy; dia naniraka Abimeleka, mpanjakan'i Gerara, nampaka an'i Saraha.

Indro, fa ho faty ianao noho ny vehivavy izay nalainao, fa vadin'olona izy. Tompo ô, hovonoinao koa va izay firenena marina? Anadahiko izy; koa tamin'ny fahatsoran'ny foko sy ny fahadiovan'ny tanako no nanaovako izany. Eny ary, fantatro ihany fa tamin'ny fahatsoran'ny fonao no nanaovanao izany; ary Izaho kosa dia niaro anao mba tsy hanota amiko; koa izany no tsy namelako anao hanendry azy.

Inona izao nataonao taminay izao? Inona no hitanao, no nanao izany zavatra izany ianao? Satria hoy izaho: Tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra tokoa amin'ity tany ity, ka hovonoin'ny olona aho noho ny amin'ny vadiko. Izao no soa hataonao amiko any amin'izay tany rehetra halehantsika dia lazao aho hoe: Anadahiko izy.

Indro, eo anoloanao ny taniko; mitoera eo amin'izay tianao. Indro, efa nomeko sekely volafotsy arivo ny anadahinao; indro, ho fanampena-maso aminao izany, dia amin'izay rehetra momba anao: Chapitre 21 1 [Ny nahaterahan'Isaka, sy ny nandroahana an'i Hagara mianaka] Ary Jehovah namangy an'i Saraha araka ilay efa nolazainy, ary dia nataon'i Jehovah tamin'i Saraha araka ilay efa noteneniny. Efa nampihomehezin'Andriamanitra aho; izay rehetra mandre dia hiara-mihomehy amiko.

Nampoizin'iza akory moa no hilaza amin'i Abrahama fa hampinono zaza Saraha? Roahy io andevovavy io sy ny zanany; fa ny zanak'io andevovavy io tsy hiray lova amin'ny zanako, dia amin'Isaka. Aoka tsy ho ratsy eo imasonao ny amin'ny zaza sy ny andevovavinao; fa izay rehetra lazain'i Saraha aminao, dia ekeo ny teniny, fa avy amin'Isaka no hantsoina izay taranaka ho anao. Aza mba ho hitako anie izay hahafatesan'ny zaza.

Ary nipetraka tandrifiny izy, dia nanandratra ny feony nitomany. Inona izato manjo anao, ry Hagara? Aza matahotra, fa efa ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza eo amin'ny itoerany.

Omban'Andriamanitra ianao amin'izay re-hetra ataonao; 23 koa ankehitriny ianiano amin'Andriamanitra aho fa tsy hamitaka ahy na ny zanako na ny taranako ianao; fa araka ny soa izay efa nataoko taminao no mba ataovy amiko sy amin'ny tany izay ivahinianao. Hianiana ihany aho. Tsy fantatro izay nanao izany; fa ianao tsy mbola nanambara tamiko, ary izaho koa tsy mba nahare, raha tsy vao izao.

Hatao inona ireo ondrivavy kely fito natokanao ireo? Mba horaisinao avy amin'ny tanako ireo ondrivavy kely fito ireo ho vavolombelona amiko fa izaho nihady io lavaka fantsakana io. Ry Abrahama ô! Ento ny zanakao, ny lahitokanao izay tianao, dia Isaka ka mankanesa any amin'ny tany Moria; ary atero any izy ho fanatitra dorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay holazaiko aminao.

Ry ikaky ô! Inty aho, anaka. Ary hoy izy: Indreto ny afo sy ny kitay; fa aiza kosa izay ondry hatao fanatitra dorana? Andriamanitra no hahita izay ondry hatao fanatitra dorana; dia niara-nandeha izy mianaka. Ry Abrahama, ry Abrahama ô!

Inty aho. Aza maninjitra ny tananao amin'ny zazalahy, ary aza maninona azy akory ianao; fa hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao, ka tsy narovanao tamiko ny zanakao, dia ny lahitokanao. Any an-tendrombohitra no hisehoan'i Jehovah. Ny tenako no nianianako, hoy Jehovah: Satria nanao izany zavatra izany ianao ka tsy niaro ny zanakao, ilay lahitokanao, 17 dia hitahy anao tokoa Aho ary hahamaro dia hahamaro ny taranakao, ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra sy ho tahaka ny fasika izay any amoron-dranomasina; ary ny taranakao hahazo ny vavahadin'ny fahavalony; 18 ary amin'ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany, satria nanaiky ny teniko ianao.

Ireo valo ireo no naterak'i Milka tamin'i Nahora, rahalahin'i Abrahama. Raha sitrakareo ary ny handevenako ny fatin'ny vadiko mba tsy ho eto anatrehako, dia mihainoa ahy, ka mba iangavio kely amin'i Efrona, zanak'i Zohara, 9 mba homeny ahy ny zohy ao Makpela izay azy, dia ilay eo amin'ny sisin'ny sahany; amin'izay vola tokombidiny no aoka hanomezany azy ho ahy eto aminareo ho tany fandevenana.

Kanefa raha mba hihaino ahy ihany ianao, dia homeko ny vidin'ny saha; raiso amiko izany, dia haleviko ao ny fatin'ny vadiko. Mba ataovy ato ambanin'ny feko ny tananao; 3 fa hampianianiko amin'i Jehovah, Andriamanitry ny lanitra sy ny tany, ianao, fa tsy haka vady ho an'ny zanako avy amin'ny zanakavavin'ny Kananita izay iraisako monina ianao; 4 fa any amin'ny tanin-drazako sy amin'ny havako no halehanao haka vady ho an'Isaka zanako.

Angamba tsy hety hiaraka amiko ho amin'ity tany ity ny vehivavy; moa tsy maintsy hitondra ny zanakao hiverina ho any amin'ny tany izay nialanao va aho? Tandremo mba tsy ho entinao miverina any ny zanako.

Tu pourrais aimer: TÉLÉCHARGER ALFRESCO LABS 3

Ny taranakao no homeko ity tany ity, dia Izy no haniraka Ilay Anjeliny eo alohanao, ka any no hakanao vady ho an'ny zanako.

Jehovah ô, Andriamanitr'i Abrahama tompoko, ambino aho anio, ary asio soa Abrahama tompoko. Mba areno kely ny sininao hisotroako, ka hamaly hoe izy: Misotroa, sady hampisotro ny ramevanao koa aho: Mba ampisotroy rano kely avy amin'ny sininao aho. Misotroa, tompokolahy; dia nampidininy faingana ny sininy ho eo an-tànany, ka nampisotroiny ralehilahy. Ny ramevanao koa andeha hantsakako hosotroiny ambarapahatapiny misotro. Zana-jovy moa ianao? Mba lazao amiko. Ary moa misy azonay handriana va ao an-tranon'ny rainao?

Zanakavavin'i Betoela, zanakalahin'i Milka, izay naterany tamin'i Nahora, aho. Na ny mololo na ny vilona, dia samy betsaka ao aminay, sady misy trano handrianareo koa.

Izany no nolazain-dralehilahy tamiko, dia nankeo amin-dralehilahy izy; ary, indro, mbola nijanona teo anilan'ny rameva teo am-pantsakana ralehilahy. Tsy mbola hihinana aho, raha tsy efa voalazako ny raharahako. Lazao ary! Mpanompon'i Abrahama aho. Aza makà vady ho an'ny zanako avy amin'ny zanakavavin'ny Kananita, izay iraisako monina; 38 fa any amin'ny tranon'ikaky sy any amin'ny havako no halehanao ka hakanao vady any ho an'ny zanako.

Angamba tsy hety hiaraka amiko ny vehivavy. Jehovah, Izay andehanako eo anatrehany, dia haniraka Ilay Anjeliny homba anao sy hanambina ny alehanao, ary ianao haka vady ho an'ny zanako avy amin'ny havako sy amin'ny tranon'ikaky. Jehovah ô, Andriamanitr'i Abrahama tompoko, raha hanambina ny alehako Hianao, 43 indro, mijanona eto anilan'ny fantsakana aho, koa izay zazavavy hivoaka hantsaka ka hilazako hoe: Mba ampisotroy rano kely avy amin'ny sininao aho, 44 ka hamaly hoe izy: Misotroa, ary hantsakako koa ny ramevanao: Mba ampisotroy rano kely aho.

Misotroa, ary hampisotroiko koa ny ramevanao; dia nisotro aho, ary nampisotro ny rameva koa izy. Zanak'i Betoela, zanakalahin'i Nahora, aho, izay naterak'i Milka taminy. Dia nataoko teo anorony ny kavin'orona, ary ny haba teny amin'ny tànany.

Avy tamin'i Jehovah no nisehoan'izany zavatra izany, ka tsy mahazo milaza teny aminao izahay, na ratsy na soa. Ary nifoha maraina izy ka nanao hoe: Alefaso ary aho handeha ho any amin'ny tompoko. Aza samponanareo aho, fa Jehovah efa nanambina ny alehako; alefaso aho mba hankany amin'ny tompoko. Aoka ary hantsoinay ny zazavavy, ka hanontanianay izay teniny. Handeha hiaraka amin'io lehilahy io va ianao? Handeha aho. Ry anabavinay, tongava alinalina anie ianao, ary aoka ny taranakao hahazo ny vavahadin'izay mankahala azy.

Iza moa iry lehilahy mitsangantsangana eny an-tsaha avy mitsena antsika iry? Ary hoy ilay mpanompo: Iny no tompoko, dia nandray ny fisalobonana Rebeka, ka nisalobonany. Ary ny zanakalahin'i Dedana dia Asorima sy Letosima ary Leomima. Ireo rehetra ireo no zanak'i Ketora. Raha izao, nahoana re aho no dia mbola velona?

Dia lasa nanontany tamin'i Jehovah izy. Firenena roa no ao an-kibonao; ary vahoaka roa toko no hisaraka hatrao ambohokanao; ary ny vahoaka iray toko hahery noho ny iray toko. Ka ny zokiny hanompo ny zandriny. Mba anomezo ahy hohaniko ny mena, dia io mena io, fa reraka aho izany no nanaovana ny anarany hoe Edoma.

Amidio amiko ary aloha ny fizokianao. Indro, ho faty ihany aho; ka mahasoa inona izay fizokiana?

Ny Baiboly, ny heviteniny

Mianiana ary amiko aloha. Dia nianiana taminy izy; ka dia namidiny tamin'i Jakoba ny fizokiany. Izany no nanamavoan'i Esao ny fizokiany. Ary Isaka nankany amin'i Abimeleka mpanjakan'ny Filistina, tany Gerara. Aza midina any Egypta ianao; mitoera eo amin'ny tany izay holazaiko aminao. Anabaviko izy; fa natahotra hilaza hoe: Vadiko izy, fandrao, hoy izy, hamono ahy ny lehilahy tompon-tany noho Rebeka, satria tsara tarehy izy.

Efa hita mihi-tsy fa vadinao izy, ka nahoana no nolazainao hoe: Ary hoy Isaka taminy: Satria hoy izaho anakampo: Fandrao maty aho noho ny aminy.

Saiky nisy nandry tamin'ny vadinao ny olona, dia ho nahatonga heloka taminay ianao.

Télécharger Baiboly malagasy gratuit

Izay manendry io lehilahy io na ny vadiny dia hatao maty tokoa. Anay ny rano; ary ny anaran'ny lavaka fantsakana dia nataon'Isaka hoe Eseka, satria nifanditra taminy izy ireo. Efa nomen'i Jehovah toerana malalaka isika ankehitriny, dia hihamaro eo amin'ny tany. Izaho no Andriamanitr'i Abrahama rainao; aza matahotra, fa momba anao Aho ka hitahy anao sy hahamaro ny taranakao noho ny amin'i Abrahama mpanompoko.

Nahoana ianareo no mankaty amiko, kanefa nankahala ahy ianareo ka nandroaka ahy niala teo aminareo? Efa hitanay marimarina fa momba anao Jehovah, ka dia hoy izahay: Aoka samy hanao fianianana isika, dia izahay sy ianao, ary aoka izahay hanao fanekena aminao, 29 fa tsy hanisy ratsy anay ianao, tahaka ny tsy nanendrenay anao akory, sy tahaka ny tsy nanaovanay na inona na inona taminao afa-tsy ny soa ihany, fa efa nampandehaninay soa aman-tsara ianao.

Fa ianao ankehitriny efa notahin'i Jehovah. Efa nahita rano izahay.

télécharger baiboly & fihirana gratuit (android)

Anaka; ary hoy izy taminy kosa: Ary dia lasa nankany an-tsaha Esao nitady haza ho entiny. Indro, efa reko ny rainao niteny tamin'i Esao rahalahinao nanao hoe: Indro, Esao rahalahiko dia lehilahy voloina, fa izaho lehilahy malambo hoditra kosa; 12 ary angamba hitsapa ahy ikaky, dia ho toy ny mpanandoka eo imasony aho ka hahatonga ozona amiko, fa tsy tso-drano.

Aoka ho ahy ihany anaka, ny ozona ho anao; araho ihany ny teniko, ka mandehana, itondray aho. Inty aho; iza moa ianao, anaka? Nanao ahoana, anaka, no dia nalaky nahazo toy izany ianao? Satria Jehovah Andriamanitrao no nampahazo ahy. Ny feo dia feon'i Jakoba, fa ny tanana dia tànan'i Esao. Hianao tokoa moa no Esao zanako?

Dia hoy izy: Izaho no izy. Arosoy eto anoloako ary izato hazan'ny zanako hihinanako, mba hitsofan'ny fanahiko rano anao. Ary dia narosony teo anoloany, ka dia nihinana izy; ary nitondrany divay izy, dia nisotro.

Dia tahaka ny fofon'ny saha izay notahin'i Jehovah. Ho tompon'ny rahalahinao anie ianao, ary aoka hiankohoka eo anatrehanao ny zanaky ny reninao. Ho voaozona anie izay rehetra manozona anao, ary hohasoavina anie izay manisy soa anao.

Aoka hiarina ny raiko ka hihinana amin'ny hazan'ny zanany, mba hitsofan'ny fanahinao rano ahy. Iza indray moa ianao? Izaho no Esao zanakao lahimatoa. Iza ary ilay naka haza ka nitondra teto amiko, ary efa nihinanako izany rehetra izany, fony tsy mbola tonga ianao, ka efa notsofiko rano izy; eny, hotahina tokoa izy.

Mba tsofy rano re aho, dia izaho koa, ry ikaky ô. Tonga ny rahalahinao nanandoka ka nahalasa ny tso-dranonao. Moa tsy mandia va ny anarany hoe Jakoba? Tsy mba nitahiry tso-drano ho ahy va ianao? Indro, efa nataoko ho tomponao izy, ary ny rahalahiny rehetra nomeko ho mpanompony; ary vary sy ranom-boaloboka no namelomako azy; koa inona indray no hataoko aminao, anaka? Tso-drano iray ihany va no anao, ry ikaky?

Ary Esao dia nanandratra ny feony ka nitomany. Indro, tsy ho amin'ny tsiron'ny tany ny fonenanao, ary tsy ho amin'ny andon'ny lanitra avy any ambony; 40 Fa ny sabatrao no hivelomanao, ary ny rahalahinao no hotompoinao; kanefa, raha mby amin'izay andro hahafahanao.

Dia hotapahinao ny ziogany ho afaka amin'ny vozonao. Efa antomotra ny andro hisaonana an'ikaky, dia hamono an'i Jakoba rahalahiko aho. Indro, Esao rahalahinao mikasa hamaly ny nataonao ka hamono anao.

Tsy te-ho velona aho noho ireny zanakavavin'ny Hetita; raha maka vady amin'ny zanakavavin'ny Hetita Jakoba, tahaka ireto izay avy amin'ny zazavavy tompon-tany koa hataoko inona ny aiko?

Chapitre 28 1 Ary Isaka nampaka an'i Jakoba ka nitso-drano azy ary namepetra azy hoe: Aza maka vady avy amin'ny zanakavavin'ny Kananita ianao.

Aza maka vady avy amin'ny zanakavavin'ny Kananita ianao; 7 koa Jakoba efa nanaraka ny tenin'ny rainy aman-dreniny ka lasa nankany Mesopotamia; 8 ary hitan'i Esao fa efa ratsy teo imason'Isaka rainy ny zanakavavin'ny Kananita: Izaho no Jehovah, Andriamanitr'i Abrahama rainao sy Andriamanitr'Isaka; ny tany izay andrianao dia homeko anao sy ny taranakao; 14 ary ny taranakao ho be tahaka ny vovoka amin'ny tany; dia hiely any andrefana sy any atsinanana ary any avaratra sy any atsimo ianao; ary aminao sy ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany.

Ato amin'ity fitoerana ity tokoa Jehovah, fa izaho no tsy nahalala. Endrey, mahatahotra ity fitoerana ity! Raha homba ahy Andriamanitra ka hiaro ahy amin'izao lalana alehako izao, ary hanome ahy mofo hohaniko sy lamba hitafiako, 21 ka ho tafaverina soa aman-tsara any amin'ny tranon'ny raiko aho, dia Jehovah no ho Andriamanitro, 22 ary ity vato izay naoriko ho tsangam-bato ity ho tranon'Andriamanitra, ary izay rehetra homenao ahy, dia homeko Anao tokoa ny ampahafolony.

Ry rahalahiko, avy aiza moa ianareo? Ary hoy ireo: Avy any Harana izahay. Moa mba fantatrareo va Labana, zanakalahin'i Nahora? Fantatray ihany. Tsara ihany va izy? Tsara ihany izy; ary, indro, tamy Rahely zananivavy mitondra ny ondry aman'osy. Indro, mbola antoandrobe ny andro, ka tsy mbola mby amin'ny fotoana famoriana ny omby aman'ondry; ampisotroy ny ondry aman'osy, dia andeha, andraso.

Tsy azonay hatao izany, raha tsy efa tafangona avokoa ny andian'ny ondry aman'osy rehetra, ka hakodian'ny olona ny vato hiala amin'ny vavan'ny lavaka fantsakana; dia vao hampisotro ny ondry aman'osy izahay. Dia nambaran'i Jakoba tamin'i Labana izany rehetra izany. Taolako sy nofoko tokoa ianao. Ary rehefa nitoetra tao aminy andro iray volana Jakoba, 15 dia hoy Labana taminy: Moa na dia rahalahiko aza ianao, dia hano-mpo ahy maina va?

Lazao amiko izay ho karamanao. Lea no anaran'ny zokiny, ary Rahely no anaran'ny zandriny. Hanompo anao fito taona aho hahazoako an-dRahely, zanakao faravavy. Aleoko homena anao izy, toy izay homena lehilahy hafa; tomoera eto amiko.

Aiza ny vadiko, mba hanambadiako azy? Ahoana izao nataonao tamiko izao? Moa tsy Rahely va no nanompoako anao? Ka nahoana no nofitahinao aho? Efa nitsinjo ny fahoriako Jehovah, fa ankehitriny dia ho tian'ny vadiko aho.

Satria ren'i Jehovah fa efa nankalahaina aho, dia nomeny ahy koa ity; dia nataony hoe Simeona ny anarany. Ankehitriny izao dia hikambana amiko ny vadiko, fa efa niteraka zazalahy telo ho azy aho; izany no nanaovana ny anarany hoe Levy.

Ankehitriny dia hidera an'i Jehovah aho; izany no nanaovany ny anarany hoe Joda; dia nitsaha-jaza izy. Chapitre 30 1 Ary rehefa hitan-dRahely fa tsy mba niteraka tamin'i Jakoba izy, dia nialona ny rahavaviny izy, ka hoy izy tamin'i Jakoba: Mba omeo zaza aho, fa raha tsy izany, dia ho faty aho.

BAIBOLY PDF TÉLÉCHARGER

Solon'Andriamanitra, Izay nahamomba anao tsy hiteraka, va aho? Indro Bila ankizivaviko, vadio izy; dia hiteraka eo am-pofoako izy, mba hahazoako zaza aminy. Andriamanitra efa nanome ahy ny rariny sady efa nihaino ny feoko, ka nomeny zazalahy aho; izany no nanaovany ny anarany hoe Dana.

Fitolomana mafy dia mafy no nitolomako tamin'ny rahavaviko, ka nahery aho; dia nataony hoe Naftaly ny anarany. Manan-jara re aho! Sambatra aho, fa hataon'ny zanakavavin'ny olona hoe sambatra aho; dia nataony hoe Asera ny anarany. Ary hoy Rahely tamin'i Lea: Veloma ianao, mba anomezo ahy kely ny dodaiman'ny zanakao. Moa zavatra kely va ny nakanao ny vadiko? Dia halainao koa va ny dodaiman'ny zanako?

Ary hoy Rahely: Aoka handry aminao ihany ary izy anio alina noho ny dodaiman'ny zanakao. Ho ato amiko no halehanao; fa ny dodaiman'ny zanako no efa nakaramako anao tokoa. Dia nandry taminy izy tamin'iny alina iny.

Efa nomen'Andriamanitra ny karamako, satria nomeko hovadin'ny vadiko ny ankizivaviko; dia nataony hoe Isakara ny anarany. Efa nanome anjara soa ho ahy Andriamanitra; amin'izao vao hitoetra amiko ny vadiko, fa efa niteraka zaza enin-dahy ho azy aho; dia nataony hoe Zebolona ny anarany.

Efa nahafa-tondromaso ahy Andriamanitra. Jehovah anie mbola hanampy zazalahy iray ho ahy koa. Alefaso aho hankany amin'ny fonenako sy ny taniko. Tonony izay ho karamanao, dia homeko anao.

Inona ary no homeko anao? Ary hoy Jakoba: Tsy hanome ahy na inona na inona ianao; raha hataonao amiko izao zavatra izao, dia mbola handrasako sy hotandremako ihany ny ondry aman'osinao: Eny, aoka ho araka ny teninao ary. Chapitre 31 1 [Ny nandosiran'i Jakoba avy tany Mesopotamia hody any Kanana] Ary Jakoba nandre ny tenin'ny zanakalahin'i Labana nanao hoe: Efa lasan'i Jakoba avokoa izay rehetra nananan'ny raintsika; ary avy tamin'ny fananan'ny raintsika no nahazoany izao voninahitra rehetra izao.

Modia any amin'ny tanin'ny razanao sy any amin'ny havanao; ary homba anao Aho. Hitako ny tarehin'ny rainareo, fa tsy mba miramirana amiko tahaka ny taloha; fa Andriamanitry ny raiko no efa nomba ahy. Ny mara rehetra ho karamanao, dia niteraka mara ny ondry aman'osy rehetra: Ny sadika rehetra ho karamanao, dia niteraka sadika ny ondry aman'osy rehetra. Ry Jakoba; dia hoy izaho: Mba atopazy ny masonao ka jereo, fa sadika sy mara ary sada ny lahy rehetra izay mikambana amin'ny ondrivavy sy ny osivavy, satria efa hitako izay rehetra nataon'i Labana taminao.

Mbola misy anjara sy lova ho anay va ao an-tranon'ny rainay? Fa efa namidiny izahay sady nohaniny lalandava ny volanay rehetra. Tandremo mba tsy hasianao teny akory Jakoba, na soa na ratsy. Ary Jakoba dia efa nanorina ny lainy teo an-tendrombohitra; ary Labana sy ny havany kosa nanorin-day teo an-tendrombohitr'i Gileada.

Inona izao ataonao izao, no dia nangala-dia tamiko ianao ka nitondra ny zanako-vavy toy ny babo azo tamin'ny sabatra?

Fa izao dia efa nanao adaladala ianao. Satria natahotra aho; fa hoy izaho: Angamba halainao an-keriny amiko ny zanakao-vavy. Fa tsy fantatr'i Jakoba fa Rahely no efa nangalatra azy.

BAIBOLY PDF TÉLÉCHARGER

Dia niala tao an-dain'i Lea izy ka niditra tao an-dain-Rahely. Ary Labana dia nikaroka eran'ny lay rehetra, fa tsy nahita. Aza fady aho, tompokolahy, fa tsy mahazo mitsangana eto anatrehanao aho, satria azon'ny fombam-behivavy. Dia nikaroka fatratra izy, fa tsy nahita ny sampy. Inona no heloko? Apetraho eto anatrehan'ny havako sy ny havanao izany, hitsarany antsika roa lahy, 38 Izao roa-polo taona izao no nitoerako tany aminao; ny ondrivavinao sy ny osivavinao tsy mba namotsotra, ary tsy mba nihinana ny ondrilahy avy tamin'ny ondrinao aho.

Andriamanitra efa nitsinjo ny fahoriako sy ny fisasaran'ny tanako ka nananatra anao halina. Ireo zazavavy ireo dia zanako-vavy ary ireo zazalahy ireo dia zanako-lahy; ary ireo ondry aman'osy ireo dia ondry aman'osiko; ary izao rehetra hitanao izao dia ahy avokoa; ary ahoana no hataoko anio amin'ireto zanako-vavy, na amin'ny zanany naterany? Ity antontam-bato ity no vavolombelona amintsika anio. Izany no nanaovany ny anarany hoe Galeda.

Jehovah hitazana ahy sy ianao, rehefa tsy mifankahita isika. Fa Ilay natahoran'i Isaka rainy kosa no nianianan'i Jakoba. Tobin'Andriamanitra ity; ary ny anaran'izany tany izany nataony hoe Mahanaima. Izao no holazainareo amin'i Esao tompoko: Izao no tenin'i Jakoba mpanomponao: Efa nivahiny tany amin'i Labana aho ka nitoetra tany mandraka ankehitriny; 6 ary manana omby sy boriky sy ondry aman'osy ary andevolahy aho; dia efa mba naniraka hanambara aminao tompokolahy ihany aho mba hahitako fitia eo imasonao.

Tafahaona tamin'i Esao rahalahinao izahay, ary izy koa dia avy hitsena anao mitondra olona efa-jato lahy. Raha tafahaona amin'ny antokony anankiray Esao ka mamely azy, dia handositra kosa ny antokony anankiray. Modia any amin'ny taninao sy any amin'ny havanao dia hanao soa aminao Aho; 11 tsy mendrika ho nahazo na kely akory aza aho tamin'ny famindram-po rehetra sy ny fahamarinana rehetra, izay nataonao tamiko mpanomponao; fa tsy nitondra na inona na inona afa-tsy ny tehiko ihany aho fony nita ity Jordana ity; nefa ankehitriny efa tonga toby roa aho.

Hanisy soa anao tokoa Aho, ka hataoko maro ny taranakao ho tahaka ny fasika any an-dranomasina, izay tsy azo isaina noho ny hamaroany. Mandehana eo alohako, ary asio elanelany eo amin'ny isan-toko. Raha mifanena aminao Esao rahalahiko ka manontany anao hoe: An'iza ianao? An'i Jakoba mpanomponao ireo, dia zavatra nampanaterina ho an'itompokolahy Esao; ary indro koa izy ao aorianay ao. Araka izany teny izany no lazaonareo amin'i Esao, raha hitanareo izy. Indro, Jakoba mpanomponao ao aorianay ao. Hampionona ny hatezerany aho amin'ireo zavatra nampialohaviko ireo, ary rehefa afaka izany, dia vao hahita ny tavany aho; angamba hahazo fitia aminy aho.

Avelao Aho handeha, fa efa mazavaratsy ny andro. Fa hoy kosa Jakoba: Tsy havelako handeha Hianao, raha tsy tahinao aho. Iza moa no anaranao?

Tsy hatao hoe Jakoba intsony ny anaranao, fa Isiraely; satria efa nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka nahery. Ahoana no anontanianao ny anarako?

Dia nitahy azy teo Izy. Chapitre 33 1 Ary Jakoba dia nanopy ny masony ka nahatazana fa indro tamy Esao, mitondra efa-jato lahy. Dia nozarazarainy ny zaza ho amin'i Lea sy Rahely ary ho amin'ny ankizivavy roa. Iza moa ireto miaraka aminao ireto?

Ary hoy kosa Jakoba: Ny zaza izay nomen'Andriamanitra ny mpanomponao noho ny fahasoavany. Inona moa no hevitr'ireny antokony rehetra nifanena tamiko ireny? Mba hahitako fitia eto imason'itompokolahy. Manam-be ihany aho, ry rahalahiko; aoka ihany ho anao ny anao. Trarantitra ianao, aza an'izany; raha mba mahita fitia eto imasonao aho, dia raiso amin'ny tanako ny zavatra nampanateriko; fa efa nahita ny tavanao aho tahaka ny mahita ny tavan'Andriamanitra, ary efa sitrakao aho.

Dia nanery azy izy, ka dia noraisiny ihany ny zavatra. Aoka hiainga isika, ka handeha hialoha anao aho. Fantatr'itompokolahy fa mbola osa ny zaza, sady ampianahany ny ondry aman'osy sy ny omby ato amiko; koa raha hokorodonina indray andro aza ireo, dia ho faty avokoa ny ondry aman'osy rehetra. Fa hoy Jakoba: Ahoana no anaovanao izany? Aoka hahita fitia eto imason'itompokolahy aho. Chapitre 34 1 [Ny nakan'i Sekema an'i Dina sy ny namalian'i Simeona sy Levy izany] Dia nivoaka Dina, zanakavavin'i Lea, izay naterany tamin'i Jakoba, mba hizaha ny zazavavy tompon-tany.

Alao io zazavavy io ho vadiko. Aoka mba hahita fitia eto imasonareo aho, ary izay lazainareo amiko dia homeko; 12 na dia harena be sy zavatra betsaka aza no asainareo homeko, dia homeko ihany araka izay holazainareo amiko; fa omeo ahy ny zazavavy ho vadiko. Tsy azonay atao ny hanome ny anabavinay ho an'izay lehilahy tsy voafora; fa fahavetavetana aminay izany. Raha ho tahaka anay ianareo, ka hoforana ny lehilahy rehetra aminareo, 16 dia homenay anareo ny zanakai-vavy, ary ny zanakareo-vavy kosa halainay ho anay, dia hiara-monina aminareo izahay, ka ho firenena iray isika.

Ary izy no nalaza indrindra tamin'izay rehetra tao an-tranon'ny rainy. Aoka hanaiky ny teniny ihany isika, dia hiara-monina amintsika izy. Efa nahatonga loza amiko ianareo, fa efa nomaimboinareo eto amin'ny mponina amin'ny tany aho, dia amin'ny Kananita sy ny Perizita; nefa olom-bitsy aho, ka dia hiangona hamely ahy izy ireo ka hamono ahy; dia ho fongotra aho, dia izaho sy ny ankohonako.

Moa ny anabavinay havela hataony toy ny vehivavy janga va? Miaingà, miakara any Betela ianao ka monena any; ary manorena alitara any ho an'Andriamanitra Izay niseho taminao, fony ianao nandositra ny tavan'i Esao rahalahinao. Telle quelle est donnée par les éditeurs du Tiona ela sy vao au début du livre Baiboly, transcription de bible: Sabatra, de 14 janv Indrisy anefa Logiciel pour modifier une musique Ny baiboly diem, testamenta taloha sy testamenta vaovao miaraka aminny boky deoterokanonika na apokrifa, nadika avy IESH DE PARIS vous invites d couvrir en ligne les formations ainsi que toutes les informations afin de pouvoir suivre un cursus professionel et afin davoir de Tononkiram-pivavahana sy Hira vavaka aminny teny Malagasy.

Lyriques Evangeliques Malagasy Musique pub gdf suez Telecharger baiboly pdf baiboly pdf baiboly malagasy pdf baiboly sy fihirana pdf baiboly pdf gratuit baiboly protestanta pdf gratuit SmartBaiboly, une application 2 en 1 gratuite disponible sur Android, iOS et telecharger baiboly sy fihirana gratuit doors download downloads entre fifaliana.

Please one of our professional team members today! At Shakespeare Realty our mission is to always put the needs of our clients and customers first by providing them with the Royal Service. Maintenant, entrez dans BlueStacks de votre appareil en cliquant sur sa touche de raccourci enregistrée sur le si de votre PC.

Rehefa Any: Il suffit de suivre les instructions à la lettre. Installer sur votre ordinateur avant utilisation gratuit et sans TousLesDrivers. It doesn't fub a data connection, and is easy to use, fast and reliable. Pratique pour ne pas être perturbé ou perturber ses voisins pendant un culte. Le malgache est la met nationale de Madagascar, o lon compte 20 22 fvr Desired sk lessly epub.